Satsningar på idrottsanläggningar i Linköping

Linköping är en idrottskommun där alla ska få möjlighet till fysisk aktivitet. I en kommun som växer behöver därför tillgången och närheten till idrottsanläggningar säkerställas. Allians för Linköping har satsat på flera nya anläggningar under mandatperioden. Nu är fokus på att rusta upp befintliga anläggningar. Därför får idrotten i Linköping nu ett ytterligare tillskott riktat mot idrottsanläggningar.

Tillskottet kommer att fördelas mellan de kommunala idrottsanläggningarna i Ryd och Gottfridsberg och till tre föreningar för trygga idrottsanläggningar i Glyttinge, Berg och Malmslätt enligt följande:

Ryd Solhaga – 3,1 mnkr till investeringar och utökad drift i anläggningen.
Ny belysning till fotbollsplan, upprustning av fotbollsplaner och renovering av fotbollsplaner.
Lingvallen – 2,55 mnkr till investeringar och utökad drift i anläggningen. Ny belysning till A-plan, upprustning av fotbollsplaner och byte av staket mot Bergsvägen.
Lycketorps IP i Glyttinge – 600 tkr investeringar till nytt stängsel samt belysning av infart och parkering.
Kungsbrohov i Berg – 250 tkr investeringar i fasadbelysning samt lås, larm och kameraövervakning.
Hellgrenshagen i Malmslätt – 250 tkr investeringar i stängsel och staket, belysning, lås och larm samt brandskydd och hjärtstartare.

Den samlade satsningen uppgår till totalt 6 750 000 kronor.

Utöver den ovan nämnda satsningen genomförs även extra satsning på föreningar på landsbygden genom en utökning av utvecklingsbidraget med 1 mnkr, en fördubbling av nuvarande belopp. Dessa medel kommer föreningar på landsbygden särskilt kunna ansöka om. Ansökan till dessa utvecklingsbidrag hanteras av kultur- och fritidsförvaltningen.

– Varje vecka idrottar tusentals barn på idrottsanläggningar runt om i Linköping. Anläggningar som ska vara trygga och säkra. Tillsammans med föreningarna investerar vi nu i belysning, brandskydd och andra åtgärder för att öka tillgängligheten och tryggheten, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är glädjande att vi nu kan gå ut med en satsning på alla föreningar som finns på vår landsbygd. Föreningar på landsbygden gör ett oerhört viktigt arbete, inte minst för tryggheten och möjligheten att bo i hela vår kommun, som vi nu särskilt kommer stödja med dessa utvecklingsbidrag, säger Lars Vikinge (C), kommunfullmäktiges ordförande.

– Att stötta föreningslivet är en viktig del i vårt integrations- och trygghetsarbete. Därför är jag glad över att vi nu kan göra den här satsningen då föreningarna bidrar mycket inom sina områden, säger Åsa Wennergren (L), kommunalråd.

– Föreningslivet och idrotten är viktiga aktörer som göra stora insatser, även i brottsförebyggande syfte. Med rätt förutsättningar kan vi inom idrotten fortsätta skapa möten över gränser, riva murar och bidra till en positiv samhällsutveckling, säger Denisé Cassel (KD), 1:e vice kommunstyrelseordförande och kommunalråd.

Beslut om det ekonomiska stödet från Linköpings kommun fattas av kultur- och fritidsnämnden den 18 augusti.

Total
0
Shares