Så går en radonmätning hemma till

En radonmätning görs vanligtvis med hjälp av radonmätare, som är en enhet som mäter radonhalten i luften. Radonhalten mäts i Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter luft i rummet. Syftet med att göra en radonmätning är att ta reda på om radonhalten i bostaden eller lokalen är högre än referensnivån 200 Bq/m3. Om halten är högre än gränsvärdet kan det vara lämpligt att genomföra åtgärder för att minska radonhalten i huset. 

En långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på. Mätningen ska göras under perioden 1 oktober till 30 april (eldningsäsongen), under minst två månader för att få fram ett årsmedelvärde och tillförlitligt resultat. En korttidsmätning ska endast göras om det inte finns tillräckligt med tid för en långtidsmätning vid exempelvis husköp eller efter genomförd åtgärd. 

Radon är farligt

Radon är en radioaktiv gas som kan vara farlig att andas in. Det är den vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning och det finns starka bevis för att exponering för höga halter av radon kan öka risken för att utveckla lungcancer. Radonhalten kan variera mycket mellan olika områden och även mellan olika hus i samma område. I Tyskland precis som i Sverige finns det också vissa områden där radonnivåerna i marken är höga enligt Radonmessen Deutschland, särskilt i delstaterna Bayern, Sachsen och Thüringen. Detta kan leda till höga radonnivåer inuti byggnader i dessa områden, vilket kan vara skadligt för hälsan på lång sikt.

Radon är en luktfri, färglös och smaklös gas som inte går att känna av med våra sinnen, så det är viktigt att mäta radonhalten med jämna mellanrum. Radon kan tränga in i hus och byggnader genom sprickor i golv och väggar, och det kan även samlas upp i låsta utrymmen. Radonhalten ska mätas i följande fall: 

  • Vid husköp 
  • Vid ombyggnation 
  • Vid byte av ventilations- eller värmesystem 
  • Vid husbygge 
  • Om det gått mer än tio år sedan den senaste mätningen
  • Om du tror att det finns radon

Så här gör du en radonmätning

Att göra en radonmätning är väldigt enklet:

  1. Beställ hem radonmätare/radondosor
  2. Placera ut dem enligt medföljande instruktioner
  3. Returnera dosorna vid mätperiodens slut
  4. Efter ungefär en vecka får du en mätrapport och svar på om det finns förhöjda radonhalter eller ej
Total
0
Shares