Fullmäktige vill ha tunnel eller Steninge

Linköpings kommunfullmäktige tog i dag ett historiskt beslut. Var Ostlänken dras genom Linköping kommer påverka kommunen resten av århundradet. I första hand vill fullmäktige ha en tunnel, i andra hand korridoren med station i Steninge. Nu är det upp till Trafikverket att ta det slutgiltiga beslutet som väntas komma i slutet av april.

– Det är väldigt positivt att vi nu på allvar närmar oss ett beslut om hur Ostlänken ska dras genom Linköping. Det har varit en väldigt lång process, men det är också viktigt att vi har en bred politisk enighet bakom kommunens yttrande, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande och gruppledare i kommunfullmäktige. Han ingår tillsammans med Kristina Edlund (S), Muharrem Demirok (C) och Denisé Cassel (KD) i Linköpings kommuns förhandlingsdelegation som nu för dialogen med Trafikverket. 

Korridor Tunnel Norra i kombination med korridor Söder om Malmslätt är de korridorer som bäst uppfyller kommunens mål och bäst möjliggör den samhällsutveckling kommunen vill se i såväl centrala staden som på landsbygden. Kommunfullmäktige delar Trafikverkets bedömning att Steninge är det markförlagda alternativ som utmärker sig mest positivt och som har bäst potential att uppfylla kommunens mål.

–Det här är den största infrastruktursatsningen i Linköping på över hundra år och Ostlänken betyder mycket för Linköpings fortsatta utveckling. I Linköping har vi många små och medelstora företag, vars konkurrenskraft kommer stärkas med Ostlänken, säger Kristina Edlund (S), kommunalråd.

Goda förutsättningar

Båda alternativen skapar goda förutsättningar för den stadsutveckling som planerats med en innerstad som växer över ån och en utveckling av Stångebro med stadsbebyggelse och rekreation.

–För Linköpings utveckling innebär det här att vi kan gå vidare med planering av nya bostäder i ett fantastiskt läge samt planera för nya rekreationsområden och en stadspark, säger Muharrem Demirok (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Trafikverket väntas komma med beslut om vilken korridor som Ostlänken ska gå genom i slutet av april. I det beslutet vägs bland annat Linköpings kommuns, Länsstyrelsens och Försvarsmaktens remissvar in.

– Nu hoppas vi att Trafikverkets beslut om en månad sätter punkt för den här delen av processen och att vi får ett besked i linje med våra kommunala önskemål. Var Ostlänken dras är ett stort beslut som kommer att påverka vår kommun under lång tid framöver och jag är glad att det finns en politisk samsyn, säger Denisé Cassel (KD), kommunalråd.

När beslutet är taget påbörjas arbetet med att utreda exakt var i korridoren spår och andra delar av anläggningen ska ligga, den så kallade järnvägsplanen. Den redogör för vad som ska byggas och var. I det arbetet kommer järnvägen att beskrivas mer i detalj, både gällande utformning samt placering med markanspråk. Trafikverkets samråd sker löpande under planläggningsprocessen för planförslaget, ett första samråd är planerat till våren 2023.

Total
0
Shares